O turystyce raz jeszcze

Obchody Światowych Dni Turysty­ki w Miejskiej Bibliotece Publicz­nej w Brzezinach to cykl wystaw i prelekcji.

Jednym z gości była reprezen­tantka Regionalnej  Organizacji Tury­stycznej Województwa Łódzkiego – Michalina Ziemniewicz, która opo­wiadała o idei święta turystyki oraz zaprezentowała fotografie z obcho­dów Światowych Dni Turystyki, któ­re ROTWŁ zorganizowała w tym roku w Wieluniu.

Warto wspomnieć, że Regionalna Or­ganizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego to organiza­cja pozarządowa, która współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, podmiotami gospo­darczymi działającymi w zakresie turystyki oraz stowarzyszeniami tu­rystycznymi i wszelkimi podmiota­mi realizującymi cele i zadania w za­kresie promocji i rozwoju turystyki.

 

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email