Klauzula przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO

informujemy, że :

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana
  Tuwima w Brzezinach, mieszcząca się pod adresem: 95-060 Brzeziny ul. św. Anny 36
 2. Z administratorem można się skontaktować:

a) kierując korespondencję tradycyjną pod adres wskazany w pkt 1.

b) pocztą elektroniczną na adres: biblioteka@mbp-brzeziny.eu

c) telefonicznie: (46) 874-21-93

 1. Z powołanym przez Administratora Danych Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pisząc bezpośrednio korespondencję na adres: tkucinski@iodanych.pl
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia korzystania ze strony w domenie https://mbp-brzeziny.eu/ które mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych
  (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.
 3. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze.
 4. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 5. Pani / Pana dane będą przetwarzane czasowo, tj. na potrzeby korespondencji.
 6. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia, Prawo to można zrealizować zwracając się bezpośrednio do Administratora danych zgodnie z pkt 2 niniejszej informacji;
 7. Ma Pan/Pani prawo w razie niezgodnego z prawem przetwarzania moich danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00;
 8. Dane pochodzą od osób których dane dotyczą i zostały udostępnione celem nawiązania kontaktu.
 9. Podanie danych osobowych było dobrowolne ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez administratora danych.
 10. Pana/Pani dane nie będą podlegały profilowaniu;

Klauzula informacyjna dla osoby zapisywanej do biblioteki

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana
Tuwima w Brzezinach, mieszcząca się pod adresem: 95-060 Brzeziny ul. św. Anny 36

2. Z administratorem można się skontaktować:

a) kierując korespondencję tradycyjną pod adres wskazany w pkt 1.

b) pocztą elektroniczną na adres: biblioteka@mbp-brzeziny.eu

c) telefonicznie: (46) 874-21-93

3. Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym skorzystania z przysługujących na mocy przepisów RODO praw kierując korespondencję pod adresem: tkucinski@iodanych.pl

4. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu udostępniania materiałów bibliotecznych, a  także ich odzyskania lub odzyskania ich równowartości zgodnie z przepisami ustawy o  bibliotekach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Na podstawie Pani/a zgody mogą być także przetwarzane dodatkowe dane umożliwiające szybszy kontakt (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

6. Dane niezbędne do korzystania z usług bibliotecznych będą przechowywane przez okres korzystania z oferty bibliotecznej. W przypadku braku aktywności przez okres 5lat, jeżeli nie ma Pan/i zobowiązań wobec biblioteki, Pani/a konto, wraz z danymi osobowymi zostanie usunięte. W przypadku niezwrócenia materiałów bibliotecznych lub  innych zobowiązań wobec biblioteki dane będą przechowywane do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia.

7. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa, a także Firma dostarczająca system biblioteczny „SOWA” SOKRATES-software Leszek Masadyński, ul. Warszawska 92A, 61-047 Poznań.

7. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

8. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (<uodo.gov.pl>).

9. Podanie przez Panią/Pana danych w zobowiązaniu jest dobrowolne, lecz niezbędne do zarejestrowania w bibliotece. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość zarejestrowania w bibliotece oraz korzystania z jej zbiorów.