Brzezińska Biblioteka Publiczna istnieje od prawie 100 lat. Ułatwia ona licznym rzeszom mieszkańców miasta i regionu kontakt z różnego rodzaju materiałami bibliotecznymi, prowadząc szeroko pojętą działalność kulturalno – edukacyjną i informacyjną. Jej historia przedstawia się następująco…

Pierwsza biblioteka w Brzezinach została założona w 1925 r. pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna i zlokalizowana w budynku Magistratu przy ul. Św. Anny 16. Z zachowanych dokumentów archiwalnych wynika, że biblioteka według stanu na 01.02.1939 r. miała 4.574 woluminów, 88 czytelników. Zbiory udostępniano odpłatnie przez sześć dni w tygodniu. Biblioteka działała nieprzerwanie przez czternaście lat – do wybuchu II wojny światowej.

Powojenna historia brzezińskiej biblioteki rozpoczyna się już w roku 1945 za sprawą mieszkanki Brzezin, Romany Zajdler, która zajęła się zbiórka ocalałych zbiorów bibliotecznych. Książki składowano w budynku Zarządu Miejskiego. W roku 1947 powołano w Brzezinach Powiatową Bibliotekę Publiczną. Zaczątek księgozbioru biblioteki powiatowej stanowiły książki przekazane z księgozbioru bibliotecznego z Tomaszowa Mazowieckiego. Biblioteka powiatowa rozpoczęła swoją działalność z księgozbiorem liczącym 1.200 woluminów zlokalizowanym przy ul. Staszica 8. Jej organizatorem był Stefan Zieliński, który funkcję kierownika w tym samym roku przekazał Irenie Zielińskiej. W Bibliotece zatrudniono także pomoc biblioteczną Barbarę Izgarszew. Do zadań Biblioteki Powiatowej należała przede wszystkim organizacja sieci bibliotek publicznych w powiecie i obsługa czytelnicza mieszkańców miasta. Miejska Biblioteka Publiczna została powołana 15.09.1949 r. Niezwykle znaczącą dla rozwoju instytucji postacią była Danuta Karczewska – Kamecka pełniąca najpierw obowiązki bibliotekarza, potem – dyrektora. Biblioteka rozpoczęła swoją działalność z księgozbiorem liczącym 500 woluminów. Obie biblioteki – powiatowa i miejska – otrzymały swoją siedzibę w czteroizbowym lokalu przy ul. Staszica 8. Księgozbiór połączonych placówek liczył 19.000 woluminów. W 1960 r. przy bibliotece powstało Koło Przyjaciół Biblioteki, które działało do 1975 r.

Warunki pracy biblioteki były skrajnie trudne. Kolejne kontrole inspekcji pracy spowodowały zamknięcie biblioteki w 1963 r. Zaangażowanie i determinacja wielu osób z grona ówczesnych władz i działaczy społecznych doprowadziły wreszcie do budowy nowej biblioteki w mieście. Budynek udostępniono czytelnikom w maju 1965 r. Zorganizowano Oddział dla Dzieci, którego kierownikiem została Helena Ciesielska. W tym samym roku nastąpiło nadanie bibliotece imienia Juliana Tuwima. Reforma administracyjna kraju, wprowadzona z dniem 1 czerwca 1975 roku, likwidująca ogniwo pośrednie między gminą a województwem, sprawiła, że PiMBP przestała pełnić funkcję biblioteki powiatowej i stała się biblioteką miejską. Od 1987 r. nowym dyrektorem MBP w Brzezinach została Maria Sałata, pełniąca tę funkcję do roku 2003.

W trakcie całego okresu swojej działalności biblioteka publiczna realizowała różne formy działalności kulturalnej i edukacyjnej: konkursy, wystawy, spotkania autorskie, sesje, lekcje biblioteczne, gry i zabawy dla dzieci. W latach 80. i 90. dużym zainteresowaniem cieszyły się, organizowane w okresie ferii letnich i zimowych, imprezy popularyzujące czytelnictwo.

Od pierwszych lat swojego istnienia biblioteka starała się zaspokoić różnorodne potrzeby czytelnicze i edukacyjne mieszkańców Brzezin i powiatu brzezińskiego. W związku z rozwojem technologii informacyjnej proponuje swoim użytkownikom również źródła informacji w formie nagrań magnetofonowych, kaset video, multimediów. W 1992 r. rozpoczęto komputeryzację zbiorów MBP w Brzezinach w systemie SOWA, który wspomaga pracę podstawowych działów biblioteki tj.: gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów. W styczniu 2003 r. rozpoczęto komputerową obsługę czytelników w Oddziale dla Dzieci, a od listopada 2003 r. biblioteka posiada stały dostęp do Internetu. W Czytelni dla Dorosłych od 2003 r. prowadzone są prace bibliograficzne w systemie SOWA 2, obejmujące miasto i powiat Brzeziny. W systemie rejestrowane są wydawnictwa zwarte, czasopisma i dokumenty życia społecznego

Od 2000 r. MBP na mocy porozumienia wypełnia również zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej dla powiatu brzezińskiego, sprawując opiekę merytoryczną nad działalnością bibliotek gminnych i filii bibliotecznej. Biblioteka tworzy ośrodek informacji o Brzezinach i powiecie brzezińskim. Użytkownicy mają możliwość skorzystania z opracowanych zbiorów bibliografii regionalnej w formie książek, czasopism, dokumentów życia społecznego, będących źródłem wiedzy o mieście i powiecie. Biblioteka realizuje różne formy pracy z czytelnikami, współpracuje z innymi instytucjami kulturalnymi.

Na przestrzeni lat organizowała szereg wystaw poświęconych miastu, powiatowi, patronowi biblioteki i inne. Gościła wielu znakomitych pisarzy, dziennikarzy, poetów i aktorów. Zaproszenie bibliotekarzy przyjęli m. in. S. Mikulski, L. Niemczyk, A.Lewkowska, E.Nowacka, W.Chotomska, K. Petek, S. Fleszarowa-Muskat, J.Putrament, B. Ostrowicka. Oprócz spotkań z pisarzami MBP organizuje wykłady, prelekcje, odczyty, których tematyka dotyczy różnych dziedzin wiedzy z zakresu historii, literatury, sztuki i filmu. Obok funkcji informacyjnej, jaką obecnie pełni biblioteka, równie ważną jest rola edukacyjna. Poprzez zabawę, zajęcia plastyczne czy konkursy, najmłodsi czytelnicy poznają literaturę i różne dziedziny sztuki. Najciekawszą formą popularyzacji książek wśród dzieci było i jest głośne czytanie bajek oraz dyskutowanie na ich temat. W ramach promocji książki i czytelnictwa biblioteka włącza się w różnego rodzaju akcje. Zachowując tradycję i rozszerzając ofertę kulturalno – edukacyjną, biblioteka coraz większą uwagę w ostatnich latach przykłada do poszerzania działalności informacyjnej. Przez cały okres swojej działalności MBP zabiegała o szerokie rozpowszechnianie własnych zbiorów, kształtowanie gustów i zainteresowań czytelników, zaspokajanie ich potrzeb intelektualnych.

Za wykazywaną i docenianą aktywność biblioteka, jako jedna z kilkunastu z kraju i kilku z Europy, została zaproszona do udziału w międzynarodowej konferencji w Toruniu, która odbyła się w dniach 17-19 listopada 2008 r. Z powodzeniem zaprezentowaliśmy tam nasz dorobek w zakresie krzewienia czytelnictwa i kultury.

Relacja z XIX sesji Rady Miasta Brzeziny – Punkt pt: „Funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej”. (2008 r.). Tadusz Barucki stwierdził, że ma satysfakcję dziękować dyrektor biblioteki za pracę placówki. Zofia Krawczyk poinformowała, że Komisja Edukacji i Kultury podjęła decyzję o nadaniu dyplomu uznania dla dyrektor MBP Danuty Wylazłowskiej i zatrudnionych tam pracowników w podziękowaniu za wyróżniającą się działalność.

Ponadto informacje dotyczące Biblioteki były publikowane w: Bibliotekarzu Nr 11/2008 i Nr 07 – 08/2008. Biblioteka prezentuje się pięknie, nie tylko z zewnątrz. Fakt ten został doceniony przez redakcję „Poradnik Bibliotekarza”, gdzie w nr 3/2009 fotografia naszej biblioteki znalazła się na stronie tytułowej. Publikacja o brzezińskiej Bibliotece znalazła się także w „Poradniku Bibliotekarza” nr 6/2009. Biblioteka, jest członkiem programu : Program Rozwoju Bibliotek, uczestniczy w programie pod nazwą „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”, realizowanym w ramach Narodowego Programu Kultury „Promocja Czytelnictwa i Rozwój Sektora Książki” oraz jest członkiem Polskiego Związku Bibliotek.


Warto nadmienić, że za starania włożone w rozwój naszej placówki jako lokalnej instytucji kultury, zostaliśmy niejednokrotnie wyróżnieni przez instytucje nadzorujące i współpracujące w dążeniu do wspólnego celu – szerzenia i upowszechniania informacji, wiedzy i kultury.
Były to m.in.

Dodaj komentarz